2021-08-30

Statut Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Statut

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

wBiałymstoku

§ 1.Podmiot leczniczy działa pod firmą: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.

§ 2. Siedzibą Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zwanej dalej „Wojewódzką Stacją”, jest miasto Białystok, ul. Legionowa 8. Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji jest województwo podlaskie.

§ 3.Wojewódzka Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 4.Działalnością Wojewódzkiej Stacji kieruje Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

§ 5.1. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiej Stacji, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1)        higieny środowiska;

2)        higieny pracy w zakładach pracy;

3)        higieny procesów nauczania i wychowania;

4)        higieny wypoczynku i rekreacji;

5)        zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;

6)        higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

7)        higieny radiacyjnej.

2. Do podstawowych celów Wojewódzkiej Stacji należą:

1)        ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2)        zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)        kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

§ 6.Wojewódzka Stacja wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, wynikające z odrębnych ustaw i wytycznych Wojewody Podlaskiego.

§ 7.1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzi:

1)        Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku;

2)        Oddział Administracyjny, w skład którego wchodzi Sekcja Zamówień Publicznych;

3)        Oddział Ekonomiczny;

4)        Sekcja Informatyki;

5)        Sekcja Kadr i Szkolenia;

6)        Sekcja Obsługi Sekretariatu;

7)        Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

8)        Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

9)        Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

10)    Samodzielne Stanowisko Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

11)    Samodzielne Stanowisko Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

12)    Samodzielne Stanowisko Pracy Radców Prawnych;

13)    Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej.

2.    Szczegółową strukturę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, organizację i zadania jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.

Zarządzenie niniejsze zostało zmienione zarządzeniem Nr 109/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Załącznik uwzględnia te zmiany


 

Załączniki

  Statut WSSE -tekst ..._08.2021r.pdf 339,06 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się