2018-05-25

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że:

1.     Administratorem Danych Osobowych Klientów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku jest Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok.

 

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:sekretariat@wsse.bialystok.pl, telefonu (85) 740 85 41 lub operatora pocztowego na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Legionowa 8
15-099 Białystok.

 

3.     Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4.     Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniuPodlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

5.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6.     Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

 

7.     Klient ma prawo żądać od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

8.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

9.     Podanie przez Klienta danych osobowych jest:

  • warunkiem prowadzenia sprawy/wykonania usługi w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy/wykonania usługi w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

 

10.           Dane osobowe Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się