2021-03-11

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku jest Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok.

Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie: ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok
  • pocztą e-mail: sekretariat@wsse.bialystok.pl

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku jest Pani Edyta Romanowska-Konopko. Z IOD można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej adres:IOD@bialystok.wsse.gov.pl.

 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)oraz wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w ramach prowadzonych postępowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych oraz Wojewoda Podlaski w związku z korzystaniem przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a następnieprzez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ww. rozporządzeniemz dnia 27 kwietnia 2016 roku przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

  • warunkiem prowadzenia sprawy/wykonania usługi w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy/wykonania usługi w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się